Услови за користење
§ 1. Предмет на Правилникот

Овој Правилник ги дефинира принципите за обезбедување услуги и за квалитетот на понудените услуги при поставувањето и одржувањето на хостингот на веб-сајт поставен на Интернет, овозможено од страна на ДОО Smarthost со брендирано име Smarthost (понатаму во текстот: Smarthost).

Терминиве кои се појавуваат подолу во Павилникот, имаат вакви значења:

  1. Smarthost - ентитет кој обезбедува електорнски услуги во согласност со Правилникот за обезбедување услуги, поконкретно ДОО Smarthost, чија електронска адреса, регистрирана канцеларија и адреса се посочени на следнава веб-адреса: https://www.smarthost.mk.
  2. Regulations/Регулативи - актуелни регулативи за обезбедување на услуги издадени на основа на Член 8, параграф 1, во Законот од 18 јули 2002 г. во врска со обезбедувањето на услуги во електорнска смисла, достапни се на веб-страницата https://www.smarthost.mk
  3. Price list/Ценовник - листата на Smarthost цени ќе ја најдете на веб-страницата https://www.smarthost.mk
  4. Contract/Договор - договорот склучен помеѓу Smarthost и клиентот за обезбедување на услуги е интегрален дел од актуелните регулативи.
  5. Customer/Клиент - физичко лице, правно лице и организациска единка која не мора да биде правен субјект, кое е правно способно и склучило договор со Smarthost за добивање услуги, по пат на пополнување електорнска форулар за нарачка на страницата https://www.smarthost.mk
  6. Consumer/Корисник - физичко лице кое склучува договор за обезбедување на услуги, или во чие име е прифатено, за цели директно не поврзани со бизнис или професионални намери со кои се бави.
  7. Party/Страна - Smarthost или Клиент, понатаму во тексотот Страни
Целосниот документ за Условите за користење (на англиски јазик) можете да го симнете во pdf форматGDPR cooperating entities