Даночна ставка на фактура

Даночната ставка (ДДВ) зависи од тоа дали сте приватно лице или правно лице и дали вашето место на престој е во Европската Унија или надвор од ЕУ.

Компаниите лоцирани во Македонија и клиенти кои живеат во Македонија ќе добијат фактура со ДДВ од 0% даночна ставка.

Општи правила:

ДДВ за индивидуални лица:

* Корисници кои живеат во Европската Унија ќе добијат фактура со ДДВ за хостинг услуги во согласност со ДДВ ставката во нивната држава, пр. Германските граѓани ќе добиваат фактури со ДДВ од 19%, a шпанските граѓани ќе добиваат фактура 21%, итн.

* Корисниците кои живеат надвор од ЕУ ќе добиваат фактури со ДДВ 0%. Нето цените на хостинг пакетите ќе бидат еднакви со бруто цената.

ДДВ за фирми:

* Фирми лоцирани во ЕУ кои се регистрирани како ЕУ-ДДВ даночни обврзници ќе добиваат фактури со ДДВ од 0% . Ова се нарекува трансакции во рамки на заедницата (intra-community transaction). Ваквите компании се одврзани за наплатување ДДВ во своите земји и во согласност со Директивата од Советот 2006/112/EC за заедничкиот систем на данок на додадена вредност.

* Фирми лоцирани во ЕУ, а кои НЕ се регистрирани како ЕУ-ДДВ даночни обврзници ќе добијат фактура со ДДВ со даночна ставка соодветна за нивните држави, како и индивидуални лица, на пр. компанија од Германија која не е ЕУ-ДДВ даночен обврзник ќе добие фактура со 19 %, а компанија од Шпанија која не е ЕУ-ДДВ даночен обврзник ќе добие фактура со 21%, инт.

* Фирми лоцирани надвор од ЕУ ќе добиваат фактура со ДДВ 0%

Прашањето за соодветната даночна ставка е потреба за даночни причини, и зависи од податоците кои ќе ги внесете во формуларот. Ве молиме, пополнете го формуларот точно.

Соодветната ставка се пресметува автоматски.